ประวัติบ้านโคก

ประวัติบ้านโคกโดยย่อพอสังเขป
บ้านโคกต้นกำเนิดมาจากบ้านโพธิ์ โคก หมายถึงป่า ชาว อีสานเรียกป่าว่า โคก จากการสอบถามเพิ่มเติมจากปราชญ์ชาวบ้านผู้สูงอายุที่เกิดอยู่ในพื้นที่บ้านโคก –บ้านโพธิ์ ทราบว่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ 2447 บ้านโพธิ์เกิดไฟไหม้ บ้านครั้งใหญ่วอดไปหลายหลังคา เหลือบ้านไม่กี่หลังคา ที่อยู่ใกล้บริเวณ วัดบ้านโพธิ์ สร้างความโศกเศร้าสลดใจ ไม่มีที่พักพิง ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอยู่อาศัยตาม เถียงนา เช่นนาดอนเดื่อ – นาดอนบาก แต่บางครอบครัว ก็ปลูกบ้านใหม่อยู่ที่เดิม และมีหลายครอบครัวย้ายไปปลูกสร้างบ้านใหม่อยู่ตามไร่ ตามสวนแถวโคก ใกล้บ้าน ซึ่งเป็น ที่ดอนเนินสูงลาดชัน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และ สัตว์ป่า นานาชนิดในสมัยนั้น จึงได้ขนานนามว่า บ้านโคก จนถึงปัจจุบัน ทราบว่า ขุนศรีคำพา – แม่หนุ่ย ทามาฤทธิ์ พร้อมด้วยญาติ พี่น้องจำนวน 5 ครอบครัว มาปลูกสร้างบ้านใหม่ซึ่งเป็นที่ โนนหรือที่ดอน ตามที่ทำไร่ทำสวน ใกล้บ้าน ซึ่งใกล้กับบริเวณ 4 แยกกลางบ้าน บ้านโคกปัจจุบัน อยู่ต่อมาก็มีการย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นเป็นหลายครอบครัว มีประชากรเพิ่มมากขึ้น เมื่อประมาณปี พ.ศ 2465 ได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นเป็นทางการ โดย พ่อขุนศรีคำพา ทามาฤทธิ์ แม่หนุ่ย ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 1 ปี พ.ศ 2468 แต่งตั้ง นายพิมสอน ไชยหงษา – นางทุมมา ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 2 ปี พ.ศ 2472 แต่งตั้ง นายขันธ์ รอดชมภู – นางชาลี ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 3 ปี พ.ศ 2485 แต่งตั้ง นายพิมพ์ อัปการัตน์ -นางพี ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 4 ปี พ.ศ 2489 แต่งตั้ง นายขันธ์ รอดชมภู – นางชาลี ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 5 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ 2503 เลือกตั้ง นายลา อัปการัตน์ – นางนิล ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 6 ปี พ.ศ 2507 เลือกตั้ง นายเขียน อัปการัตน์ – นางบุญปัน ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 7 ปี พ.ศ 2516 เลือกตั้ง นายสี อัปการัตน์ –นางหนูเทียน ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก

คนที่ 8 ปี พ.ศ 2524 บ้านโคกได้รับการยกฐานะเป็นตำบล แยกการปกครองเป็น 2 หมู่บ้าน คือบ้านโคกหมู่ที่ 1 และ บ้านโคก หมู่ที่ 7 โดยแบ่งเขตการปกครอง แยกตามถนนระหว่างวัด – กับโรงเรียน ยาวลงไปตามเส้นทางด้านทิศเหนือจนถึงบ้านโพธิ์ ด้านทิศตะวันออก เป็นบ้านโคกหมู่ที่ 7 ด้านทิศตะวันตกเป็นบ้านโคกหมู่ที่ 1

ปี พ.ศ 2524 นายสี อัปการัตน์ ได้รับเลือก เป็นกำนัน ตำบลบ้านโคก คนที่ 1 หมู่ที่ 1

ปี พ.ศ 2530 เลือกตั้ง นายทองเหลือง ดวงภักดี – นางนี ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก คนที่ 9 หมู่ที่ 1

ปี พ.ศ 2535 เลือกตั้ง นายสังข์ทอง ดวงภักดี นางหนูพิน ภรรยา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก คนที่ 10 และเป็น กำนันตำบลบ้านโคก คนที่ 5 หมู่ที่ 1

ปี พ.ศ 2548 เลือกตั้ง นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ – นางปณิกานต์ ไชยหงษา ภรรยา ( วาระ 5 ปี ) เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก คนที่ 11 ปัจจุบัน

ประวัติบ้านโคกหมู่ที่ 7

ปี พ.ศ 2524 บ้านโคกได้แยกการปกครองจากบ้านโคกหมู่ที่ 1 มาเป็นบ้านโคก หมู่ที่ 7 จึงได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่

นายบุญ บัวสิงห์ – นางสี ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกหมู่ที่ 7 คนที่ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้านประมาณ 8 เดือน ประสบอุบัติเหตุทาง รถยนต์ เสิยชีวิต

ปี พ.ศ 2524 นายโสภา คำพันธ์ – บุญตา ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 2

ปี พ.ศ 2526 นายสงวน โพธิ์ ทิพย์ – นางดอกไม้ ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 3

ปี พ.ศ 2532 ได้รับเลือกเป็นกำนัน ตำบลบ้านโคกคนที่ 3 ปี พ.ศ 2537 นายผดุงศิลป์ ศรีสังคม – นางดาวฤดี ภรรยา ได้รับเลือก เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 4 (วาระ 5 ปี )

ปี พ.ศ 2542 นายชุย อัปการัตน์ – นางดวงจันทร์ ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 5 (วาระ 5 ปี )

ปี พ.ศ 2547 นายคำจันทร์ นายกชน – นางถิ่น ภรรยา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 คนที่ 6 (วาระ 5 ปี ปี พ.ศ 2548 ได้รับเลือกเป็นกำนัน ต. บ้านโคก ปัจจุบัน

ประวัติกำนันตำบลบ้านโคก

ปี พ.ศ 2524 นายสี อัปการัตน์ ได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลบ้านโคก คนที่ 1

ปี พ.ศ 2530 นายหวัน โพธิ์บาย ได้รับเลือกเป็น กำนันตำบลบ้านโคก คนที่ 2

ปี พ.ศ 2533 นายสงวน โพธิ์ทิพย์ ได้รับเลือกเป็น กำนันตำบลบ้านโคก คนที่ 3

ปี พ.ศ 2537 นายสมนึก โพธิ์ทิพย์ ได้รับเลือกเป็น กำนันตำบลบ้านโคก คนที่ 4

ปี พ.ศ 2540 นายสังข์ทอง ดวงภักดี ได้รับเลือก เป็นกำนันตำบลบ้านโคก คนที่ 5

8 เมษายน 2548 นายคำจันทร์ นายกชน ได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลบ้านโคก คนที 6 คนปัจจุบัน

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
41200401 โคก
1
423
426
849
246
41200402 โพธิ์
2
526
497
1023
276
41200403 ดอนบาก
3
285
289
574
135
41200404 ดอนเดื่อ
4
217
206
423
116
41200405 นาน้ำชุ่ม
5
489
465
954
234
41200406 โนนสังวาลย์
6
145
166
311
84
41200407 โคก
7
428
457
885
233
41200408 นาน้ำชุ่ม
8
571
553
1124
248
41200409 โพธิ์ชัย
9
213
204
417
116
41200410 หนองไผ่
10
104
104
208
65
41200411 ดอนบาก
11
257
246
503
127
รวม
3658
3613
7271
1880
อาณาเขตตำบล
• ทิศเหนือ ติดต่อตำบลเหล่าทุ่งหลวง ทิศเหนือ ติดต่อตำบลเหล่าทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัด
• ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีและตำบลเหล่าทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เนื้อที่ตำบลบ้านโคก มีพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 54,609 ไร่ หรือ 84.1 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกต็มพื้นที่ของตำบล

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,729 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนหลังคาเรือน
Advertisements
%d bloggers like this: